Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia

Zamknij

Menu

Partnerzy

Godziny otwarcia

Godziny pracy wydziałów
udostępniania:


- Poniedziałek - Piątek
  godz. 8:00-19:00

- Sobota
  godz. 8:00-15:00

W okresie wakacyjnym
 (lipiec - sierpień):


- Poniedziałek - Piątek godz. 8:00-15:00
- Sobota nieczynne

Facebook

Oferta pracy21.01.2021

Ogłoszenie: Specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: na zastępstwo

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Data udostępnienia: 2021-01-21

Ogłoszono dnia: 2021-01-21

Termin składania dokumentów: 2021-01-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 19

Zlecający: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i internetu,
 3. znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 4. umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie i obsługa sekretariatu,
 2. ewidencja korespondencji,
 3. obsługa interesantów.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe,
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym. 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-29 14:00:00
 
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.01.2021 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko specjalista” osobiście w godzinach pracy PBW w Zielonej Górze p. 216 w godzinach :8.00-15.00 lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9,  65-077 Zielona Góra
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9, tel. 68 453 26 45
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: j.stadnik@pbw.zgora.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy nauczyciel - bibliotekarz
 • Informacje o odbiorcach danych: jedynym podmiotem przetwarzającym powyższe dane jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem okresu 3 miesięcznej karencji)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

-A A +A
Powrót