PEDAGOGICZNA  BIBLIOTEKA  WOJEWÓDZKA

im.  Marii  Grzegorzewskiej

65-077  ZIELONA  GÓRA    ul. Wojska Polskiego 9

tel./fax (068) 453 26 45    e-mail:  sekretariat@pbw.zgora.pl  

 

PRZEMOC W SZKOLE
zestawienie bibliograficzne za lata 2000-2004

Wydawnictwa zwarte

1.   CZY w polskiej szkole jest bezpiecznie? : biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu / [red. Jolanta Szymańczak, Andrzej Chodyra]. - Warszawa : BSiE. KS, 2003. - 87 s. - (Konferencje i Seminaria / Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1506-3275 ; 6(50))
      Mater. konferencji dla posłów Sejmu IV kadencji (8 kwietnia 2003 r.)

 2.   DAMBACH Karl E.: Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej ; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 89 s. - (Pedagogika) (Problemy w Klasie)

3.   GUERIN Suzanne, Hennessy Eilis: Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży ; przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 63 s. - (Pedagogika) (Problemy w Klasie)

4.   HAUK Diemut: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 183 s.

5.   KARKOWSKA Magda, Czarnecka Wiesława: Przemoc w szkole. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2000. - 132 s.

6.   KMIECIK-BARAN Krystyna, Cieślak Wojciech: Bez zgody na przemoc - w szkole i pracy : słowa klucze - prześladowanie, mobbing, bullying, dyskryminacja, nękanie, przemoc, terroryzm psychiczny, narcystyczne zboczenie. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001. - 173 s.

7.   METODY i formy skutecznego przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych / materiały zebrała i oprac. Janina Rosiak. - Skierniewice : ODN, 2001. - 47 s. - (Zeszyt Metodyczny / Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach ; nr 110)

8.   PATOLOGIE zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : PR, 2000. - 245 s.

9.   PORAJ Grażyna: Agresja w szkole : przyczyny, profilaktyka, interwencje. - Łódź : "Edukator", 2002. - 128 s.

10.   PROFILAKTYKA : wokół agresji w szkole. Z. 1 / pod red. Jolanty Radczyc. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - 41 s. - (Zeszyt Przedmiotowo-Metodyczny Grono, 1231-0700 ; nr 1(15)/2003)

11.   PRZEMOC dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod. red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - 508 s.

12.   PRZEMOC międzyrówieśnicza w szkole / red. nauk. Józefa Brągiel i Zenon Jasiński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. - Wałbrzych : Wydaw. PWSZ, 2002. - 129 s.

13.   PRZEMOC w rodzinie i w szkole : materiały z sesji naukowej, Toruń 5 kwietnia 2001 r. / pod red. Violetty Kwiatkowskiej-Darul. - Toruń : Wydaw. UMK, 2001. - 128 s.

14.   SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna: Przemoc wobec dzieci jako zjawisko społeczne i problem wychowawczy. - Częstochowa : TKOPD, 2002. - 36 s. - (Biblioteczka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie ; 8)

15.   SURZYKIEWICZ Janusz: Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000. - 736 s.

16.   ŚNIEGULSKA Anna: Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole. - Przemyśl ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2003. - 148 s.

Rozprawy z prac zbiorowych

17.   KOSTEK-NITA Bogumiła: Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań // W: Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbior. / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego. - Warszawa : WSP, 2001. - S. 507-513

18.   LESZCZYŃSKA Anna: Drugie życie szkoły - przemoc czy szkolny rytuał? : uwagi pedagoga // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 320-334

19.   PAWŁOWSKA Joanna: Przemoc, agresja i mobbing w relacjach interpersonalnych uczniów // W: Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji : praca zbior. / pod red. Urszuli Ostrowskiej. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 99-103

20.   PROKOSZ Małgarzata: Przemoc w szkole podstawowej : stan aktualny i możliwości przeciwdziałania // W: Psychopatologia i psychoterapia : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i w szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : "Impuls", 2000. - S. 229-238

21.   PRZYBYŁA Hanna, Skwara Aleksandra: Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 282-290

22.   SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna: Przemoc jako zjawisko występujące w szkole i internatach - możliwości i potrzeby przeciwdziałania // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża i Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 301-309

23.   ŻEROMSKA-CHARLIŃSKA Joanna. Interwencja pedagogiczna jako forma programu profilaktycznego w zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży // W: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei : praca zbior. / pod. red. Teresy Borowskiej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 107-125

Artykuły z czasopism

24.   BARYLSKA Elżbieta, Michalska Jolanta. Czy można oswoić agresję? : refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego "Oswoić agresję" // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25-26

25.   BŁASZCZYK Jadwiga, Stajniak Elżbieta. Program "Nie! dla przemocy i agresji w szkole" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42-43

26.   BONENBERG Krystyna. O agresji... : (Tajemnice zdrowia ) // Aura. - 2002, nr 4, s. 32-33

27.   BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa. Mobbning to prześladowanie w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 17-22

28.   BRZEZIŃSKA Anna, Hornowska Elżbieta. Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 33-36

29.   BUCZEK Zbigniew. Skutki selekcji : wokół agresji // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 4, s. 10

30.   BURIAN Jolanta. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 35-37

31.   CHOINA Mirosław. Bo tak trzeba... : (rzecz o agresji w szkole) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 24-28

32.   CZARNECKA Małgorzata. Moje ograniczenia w pracy ze sprawcą i ofiarą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 35-37

33.   CZYŻ Elżbieta. Przemoc w szkole w opinii uczniów // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 6-8

34.   DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna. Bullying w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 65-66

35.   DZIERZGOWSKA Irena. Jak radzić sobie z przemocą : żeby szkoła nie była bezradna wobec agresji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 8-9

36.   FENIK Katarzyna. Mina // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 26-27
      Program profilaktyczny dla klas V-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

37.   FORNALSKA Dorota. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych - propozycja programu profilaktycznego // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 8, s. 25-30

38.   FRANUSZ Barbara. Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46-52

39.   FRĄCZEK Adam. O agresji uczniowskiej ; rozm. przepr. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 3-8

40.   GARSTKA Tomasz. Przemoc rówieśnicza z perspektywy psychoanalitycznej // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 3-6

41.   GĄSKA Barbara. Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45

42.   GŁAPKA Iwona, Michalak Elżbieta. Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 43-44

43.   GOŁĘBIEWSKI Jan. Bezpieczna szkoła (?) // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2003, nr 5, s. 40-45

44.   GORLACH Agnieszka. Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44

45.   JANAS Marek. Konfrontacja projektów uczniowskich // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s.48-49
      Międzynarodowe spotkanie uczniów na temat agresji w szkole w Bad Muskau

46.   JAROSZ Ewa. Niechciany temat - przemoc uczniów wobec nauczycieli // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 4, s. 51-60

47.   JASIŃSKI Zenon. Przemoc rówieśnicza w szkole - współczesny problem systemu edukacyjnego w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 3-7

48.   KANIOWSKA Teresa. Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16

49.   KATRYNICZ Agnieszka. Dzieci zabijają dzieci // Nowe Państwo. - 2001, nr 40, s. 22-23
      Treningi zapobiegające przemocy w szkole

50.   KAZIMIEROWICZ Marek. Niekompetencja urzędników czyli patologia na szczeblach decyzyjnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 20-21
      Przemoc w szkole

51.   KOSEK-NITA Bogumiła, Nawrot Anna. Przemoc w szkole w relacjach nauczyciel - uczeń, uczeń - nauczyciel // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 346-359

52.   KOWALEWSKA Ewa. Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41-42

53.   KRAWCZONEK Magdalena. Zjawisko przemocy szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 56-57

54.   KRAWIEC Marek. Przemoc w łódzkich szkołach ponadpodstawowych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 8, s. 7-23

55.   KROT Justyna. Przemoc w szkole - jej uwarunkowania i zapobieganie : (próba syntezy wyników badań) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 2, s. 8-12

56.   LASOK Sabina. Przeszkoleni : program profilaktyczny przeciw "koceniu" // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 28-29
      Specyficzny sposób witania pierwszoklasistów przez uczniów starszych klas

57.   LUTY Małgorzata. Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 42-44

58.   ŁUKASIK Lidia. Agresja wśród uczniów // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s. 6-14

59.   ŁYCZKOWSKA Maria. "Dzieciństwo bez przemocy" w domu i w szkole ; rozm. przepr. Agnieszka Mitka // Auxilium Sociale. - 2002, nr 1, s. 309-312

60.   MACKO Maciej. "Bullying" - przemoc szkolna : rozpoznawanie i zapobieganie // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 80-88

61.   MAŁKOWSKA Agnieszka. Przemoc w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 16-17

62.   MAZUR Joanna. Przemoc w szkołach - skala zjawiska w Polsce i europejskie rekomendacje w zakresie działań prewencyjnych // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2003, nr 1, s. 45-50

63.   MORAWSKI Jacek. Trening Zastępowania Agresji // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 4, s. 23-28
      M.in. Program ART w szkole

64.   MOSZCZYŃSKA Urszula, Pałyska Maciej. Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole : próba przeciwdziałania // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2002, nr 1/2, s. 52-63

65.   MOSZCZYŃSKA Urszula, Pałyska Maciej, Raduj Joanna. Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 1, s. 20-26

66.   NOWOSIELSKA Paulina. Długa przerwa dla oprawców // Przegląd. - 2002, nr 45, s. 17-19
      Przestępstwa uczniów na terenie szkoły

67.   OGDOWSKI Marcin. Drań w ławce // Przegląd. - 2003, nr 38, s. 8-14

68.   PACEWICZ Alicja. Nie zamiatać problemów pod dywan ; rozm. przepr. Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 11-14
      Agresja uczniów

69.   PAWLICKI Aleksander. Nauczyciel-hultaj // Tygodnik Powszechny. - 2003, nr 38, s. 4

70.   PRZYCHODNI Alicja. Konferencja "Współpraca lokalna w celu zapobiegania i zwalczania przemocy w szkole", Strasbourg, 2-4 grudnia 2002 r. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 142-145

71.   REFLEKSJE profesorów pedagogiki na marginesie wydarzeń w toruńskiej "budowlance" : aktualne problemy wychowawcze / Andrzej Olubiński [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 3-4

72.   RIEGGER Manfred. "Gdy dwóch się kłóci, trzeci pomoże!" : rozsądzenie sporu jako akt zapobiegania przemocy i kształtowania sumienia w szkole podstawowej ; tł. z niem. Herbert Ulrich // Keryks. - 2003, nr 2, s. 179-197

73.   RODE Danuta. Zjawisko przemocy w szkole w percepcji nauczycieli i uczniów // Psychologia. - T. 3. - (2000), s. 9-21

74.   ROŻNOWSKA Anna. Zjawisko agresji i lęku w szkole // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 76-85

75.   RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna. Wpływ wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na spostrzeganie sytuacji przemocy szkolnej i sposobów jej przeciwdziałania // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 1/2, s. 59-73

76.   SALAŃSKI Witold. Zły w Dobrym Mieście // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 25, s. 5
      Sprawa użycia przemocy wobec ucznia przez nauczyciela Gimnazjum Publicznego

77.   SIKORSKI Wiesław. Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 29-33

78.   SOWIŃSKA Halina. Nauczyciel wobec zjawiska agresji w szkole // Studia Edukacyjne. - Nr 5 (2000), s. 175-186

79.   SPIEGEL Egon. Bez przemocy przeciw przemocy : impulsy pedagogii pokoju ; tł. z niem. Herbert Ulrich // Keryks. - 2003, nr 2, s. 163-177

80.   STANKIEWICZ Dariusz. Kierowanie konfliktem - głos w dyskusji na temat agresji w szkołach // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 28-29

81.   TATAROWICZ Jan. Bomba w szkole... dla draki czy z desperacji? // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 36-40

82.   TATAROWICZ Jan. Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 32-38

83.   TILLMANN Klaus-Jürgen. Przemoc w niemieckiej szkole - importowana czy samodzielnie wytwarzana? ; tł. z niem. Mirosław S[tanisław] Szymański // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 33-49

84.   TUCHOLSKA Stanisława. Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 40-42

85.   WALC Wiesław. Młodzież o przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 38-41

86.   WIŚNIEWSKA Anna. Przeciwko przemocy w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 68-71

87.   WITALEWSKA Henryka. Bici - biją // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 39, s. 9

88.   WOJCIECHOWSKI Mirosław. Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33

89.   WOJCIECHOWSKI Mirosław. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 56-59

90.   WOJCIECHOWSKI Mirosław. O potrzebie badań przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 105-117

91.   WOJCIECHOWSKI Mirosław. O przemocy szkolnej oraz o konieczności jej powstrzymywania // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 5-6, s. 82-90

92.   WOJCIECHOWSKI Mirosław. Sposób na przemoc w szkole // Ruch Pedagogiczny. - 2000, [nr] 3/4, s. 117-122

93.   WOJCIESZEK Krzysztof. Pejzaż niezupełny // Remedium. - 2001, nr 12, s.5
      Profilaktyka przemocy rówieśniczej

94.   ZAŁĘCKI Jarosław. Przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań socjologicznych - skala zjawiska i jego uwarunkowania // Zeszyty Naukowe WSZiP Łomża. - Nr 9 (2002), s. 123-145

95.   ZIEMNIEWICZ Marcin. Kto winny? czyli o przemocy w szkole // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 28-29

 

  Wybór i opracowanie : Jolanta Winnicka 

 

Poprzednie

Następne